europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer

EU har udviklet den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) som et oversættelsesværktøj, der gør det lettere at forstå og sammenligne nationale eksamener og kvalifikationer. Det er formålet med EQF at gøre det nemmere for studerende og arbejdstagere at tage på ophold i andre lande og fremme livslang læring og faglig udvikling i hele Europa.

Hvad er EQF?

EQF er en læringsresultatbaseret ramme med 8 niveauer for alle typer eksamener/kvalifikationer, der fungerer som et oversættelsesværktøj mellem forskellige de forskellige landes nationale kvalifikationssystemer. EQF medvirker til at gøre folks kvalifikationer/eksamener mere gennemskuelige og sammenlignelige og lettere at overføre mellem forskellige lande og uddannelsesinstitutioner.

EQF dækker alle typer og alle niveauer af kvalifikationer og brugen af læringsresultater gør det klart, hvad en person ved, forstår og er i stand til. Niveauerne afspejler personens færdighedsniveau – niveau 1, er det laveste og 8 det højeste. Men det vigtigste er, at EQF lægger sig tæt op ad de nationale referencerammer for kvalifikationer/eksamener, og den kan derfor give et omfattende kort over alle typer og niveauer af kvalifikationer i Europa, som i stigende grad findes i forskellige kvalifikationsdatabaser.

EQF blev oprettet i 2008 og revideret i 2017. Den reviderede udgave har bevaret hovedmålsætningen om at skabe gennemsigtighed og gensidig tillid blandt aktørerne i på dette felt. Medlemslandene har forpligtet sig til at videreudvikle EQF, så den gør det endnu nemmere for arbejdsgivere, arbejdstagere og studerende at forstå nationale og internationale kvalifikationer og kvalifikationer fra tredjelande.

Hvilke lande er med i EQF?

Ud over EU's medlemslande arbejder endnu 11 lande med at gennemføre EQF: Island, Liechtenstein og Norge (EØS-landene) Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet (kandidatlande), Bosnien-Herzegovina og Kosovo ** (potentielle kandidatlande) samt Schweiz.

 

 

  Hvem er ellers involveret?

  EQF-rådgivningsgruppen, der blev etableret i 2008, er det centrale forum for drøftelser mellem Kommissionen, deltagerlandene og en række interessenter inden for uddannelse og beskæftigelse og fra civilsamfundet. Rådgivningsgruppens rolle er at sikre overordnet sammenhæng i udviklingen af EQF og at fremme gennemsigtighed og tillid til sammenligningen af de nationale kvalifikationsniveauer via den såkaldte henvisningsproces, som er beskrevet nedenfor. Referater og dokumenter fra møderne i EQF-rådgivningsgruppen offentliggøres i Kommissionens register over ekspertgrupper

  Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) spiller som EU-agenturer en vigtig rolle med hensyn til at understøtte gennemførelsen af EQF.

  ENIC-NARIC-netværket er et netværk af nationale centre, der er oprettet for direkte hjælpe institutioner og borgere med anerkendelse af akademiske kvalifikationer.

  Man comparing EQF levels

  EQF anvender desuden en række europæiske og internationale instrumenter, der støtter anerkendelsen af kvalifikationer.

  Hvad går henvisningsprocessen ud på?

  EQF-henstillingen opfordrer medlemslandene til i deres nationale kvalifikationssystemer at "henvise" til EQF, dvs. sammenligne deres kvalifikationsniveauer med EQF's ved hjælp af EQF-konverteringsredskabet. På den måde etablerer de en klar og gennemsigtig forbindelse mellem deres egne kvalifikationsniveauer og de otte EQF-niveauer. Det anbefales, at medlemslandene efter behov gennemgår og opdaterer henvisningerne mellem de nationale kvalifikationsniveauer og niveauerne i EQF.

  Lande, der ønsker at fastlægge relationen mellem de nationale kvalifikationsniveauer og EQF, skal udarbejde en detaljeret henvisningsrapport, som følger de 10 EQF-henvisningskriterier, der er fastsat i bilag III til den reviderede EQF-henstilling. De nationale henvisningsrapporter forelægges for EQF-rådgivningsgruppen, som godkender dem, hvis de opfylder henvisningskriterierne.

  Når der er etableret henvisninger fra de nationale kvalifikationsrammer til EQF, viser alle nyudstedte beviser for kvalifikationer (f.eks. certifikater, eksamensbeviser og tillæg til eksamensbeviser) og kvalifikationsdatabaser i princippet en klar sammenhæng mellem det enkelte lands kvalifikationsniveau og det relevante EQF-niveau.