europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Godkjenning av ferdigheter og kvalifikasjoner

Godkjenning av ferdigheter og kvalifikasjoner er viktig for å fremme mobilitet og utdannings- og jobbmuligheter for alle på tvers av EU.

For å oppnå dette må ferdigheter og kvalifikasjoner godkjennes på tvers av landegrensene i hele EU.

Det finnes to prosedyrer for dette:

  • Godkjenning som gir adgang til videre utdanning og opplæring
  • Godkjenning som gir rett til å utøve et yrke, herunder regulerte yrker.

 

Godkjenning av kvalifikasjoner for videre utdanning og opplæring

Bakgrunn

En rådsrekommandasjon av 26. november 2018 fremmer automatisk gjensidig godkjenning av:

  • videregående utdanning og opplæring samt høyere utdanning, og
  • læringsutbytte fra studieopphold i utlandet.

Rekommandasjonen oppfordrer medlemsstatene til å innføre regler om automatisk gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner fra høyere utdanning innen 2025.

Det anbefales også automatisk og full godkjenning av delstudier i utlandet og automatisk godkjenning av kvalifikasjoner fra videregående utdanning og opplæring som gir adgang til høyere utdanning.

Konvensjonen om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen (Lisboakonvensjonen) ble vedtatt av Europarådet og UNESCO i 1997. Konvensjonen er det viktigste juridiske instrumentet for gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner i UNESCO-regionen Europa og Nord-Amerika. Den gir alle som har en kvalifikasjon fra en av signatarstatene (dvs. landene som har undertegnet konvensjonen) rett til å få den vurdert i en annen signatarstat sikte på godkjenning. En slik vurdering og godkjenning kan gjelde:

  • adgang til høyere utdanning
  • rett til bruk av akademisk tittel
  • adgang til arbeidsmarkedet

Signatarstatene har dessuten forpliktet seg til å innføre nasjonale prosedyrer for vurdering av kvalifikasjonene til flyktninger og forviste personer som ikke kan dokumenteres formelt. 

Woman holding a globe

Informasjon om godkjenning av kvalifikasjoner

ENIC-NARIC er et nettverk som utvikler felles retningslinjer og praksis for godkjenning av kvalifikasjoner i alle europeiske land. Nettverket består av European Network of Information Centres, ENIC, opprettet av Europarådet og UNESCO, og National Academic Recognition Information Centres, NARIC, opprettet av Europakommisjonen.

Vil du vite mer om godkjenning av kvalifikasjoner for videre utdanning og opplæring kan du ta kontakt med ENIC/NARIC i landet der du bor via ENIC-NARIC- portalen. 

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Bakgrunn

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF omhandler godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i EU.

Direktivet fastsetter:

  • en automatisk godkjenningsordning for sykepleiere, jordmødre, leger (allmennpraktiserende og spesialister), farmasøyter, arkitekter og veterinærer
  • en generell godkjenningsordning for andre regulerte yrker, herunder lærere, oversettere og eiendomsmeglere, og
  • en godkjenningsordning basert på yrkeserfaring for blant andre snekkere, møbelpolstrere og kosmetologer.

Les mer om godkjenning av regulerte yrker her eller søk i databasen over regulerte yrker.

Særregler

Direktiv 2005/36/EF omfatter ikke yrker som er underlagt særregler. Dette gjelder bl.a. for sjøfolk, autoriserte revisorer, forsikringsmeglere, flygeledere, advokater, handelsagenter og visse yrker innen transport eller som krever håndtering av farlige produkter. Les mer om yrker som omfattes av særregler.

Det europeiske yrkeskortet (European Professional Card, EPC) oppretter en godkjenningsprosedyre på nettet for fem forskjellige yrker (allmennsykepleiere, fysioterapeuter, farmasøyter, eiendomsmeglere og fjellførere).